INTER NACIA RENKONTIGO EN BILBAO

Pendanta ponto de Portugalete (Bilbao)

BOLETIN DE LA

FEDERACION ESPAÑOLA DE ESPERANTO

DIRECTORA

D? M9 Aurora Viloria Nieto

DIRECCION Y ADMINISTRACION Dos de Mayo, 4 VALLADOLID

REDACTOR JEFE

D. Salvador Aragay Galbany Bassegoda, 40 Telf (93) 3338081 BARCELONA-28

COMITE DE REDACCION

D. Giordano Moyá D V Hernández Uusera D Gabriel Mora y Arana D Pedro Nuez D Luis Serrano Pérez D. Miguel Gutiérrez Aduriz

La enhavo de la artikoloj ĉi tie puhlikiyitaj ne reprezentas la ofi- cial a n opinión de H. E. F„ escepte en okazn de oficiala komuniko; ĝi ankaŭ ne reprezentas la opinión de la Redaktoro ; do, pri la artikolo / respondecas la autor o/ mem

Depósito Legal: VA 616 1978

Gráf. Andrés Martín, S A Juan Mambnlla. 9 Valladolid

UTILAJ ADRESOJ

HISPANA ESPERANIO M DERACIO

Dos de Mayo, 4

VALLADOLID-4

Prezidantino

M- Rafaela Urueña Alvaro*

Avda, Ramón y Cajal, 12 2U C Télf (983) 260086 VALLADOLID-1 1

Sekretario

Luis Hernández García adreso kiel supre

Kasistino

Carmen Conde Labajo Calixto Valverde 8 8B-A VALLADOLID

Pagoj sendu al nia Konto

N" 001 664-0

Caía de Ahorros Popular

Ay Urbana E

A Lorenzo Hurtado, 1

VALLADOLID

LIBRO SERVO DE H E. F.

Jacinto Urueña Antón Dos de Mayo, 4 VALLADOLID-4

Pagoj por Libro-servo, sendu al Caja de Ahorros Popular Oficina Central

Cuenta 042.268-4 a nombre de LIBRO-SERVO DE H E, F. VALLADOLID

ELDONA FAKO Inés Gastón

Py de la Constitución, 35-4p ZARAGOZA- 1

INFORMA FAKO Ramón Molerá Sta. Joaquina, 1 3 MOYA (Barcelona)

ĈEFDELEGITO DE UEA Juan Azcuénaga Vierna Capitán Palacios, 3-4° N SANTANDER

H, E. J S.

(Junulara Sekcio de H E F ) Carreras Candi, 34 36 BARCELONA-28

GRAVA SUKCESO DE ESPERANTO EN LA MONDA TURISMA KONFERENCO

De la 27-a de septembro gis la 10-a de oktobro 1 980-a, kunve- nis en Manilo 107 plenrajtaj re- gistaraj delegacioj, kaj 91 ob- servantaj delegacioj de neregjs- taraj kaj registaraj organizaĵoj, Ínter ili U. N. kaj UNESCO, portie partopreni la Mondan Turisman Konferencon.

La Ministro pri Komerco de Hungarujo, S-ro Vi Irnos Saghy en sia raporto al ti u Konferenco pledis por Esperanto, deklarante ke oni devus kuraĝigi la instrua- don de Esperanto al turistoj kaj al ĉiuj laborantoj en la turisma fako. En la unua tago de la Konferenco, la raporto de la húngara Ministro

estis transdonita al ĉiuj delega- cioj, kompreneble en la íingvoen kiu ĝi estis ricevita, t. e. en la angla, franca kaj rusa. Poste, Plena Konferenco okazis dum la unuaj tri tagoj por generala dis- kuto antaŭ ol dividiĝi en ĉefkomi- sionojn.

Oni devas rimarki ke generale, la fakaj Konferencoj dauras mo- natojn, jarojn, ekzemple, la III- a Konferenco pri Juro de la Maro komencita en 1973-a kaj anko- raü nefinita; tamen, la Turisma Konferenco daüris nur du semaj- nojn, kaj tio estas nesufiĉa tem- po por trakti profunde pri Espe-

3

ranto en tiu kampo. Tamen, por pli rapide agí, la akcepto de la Finaj Konkludoj ne okazis per voĉdonado, kiel okazas en la longdaŭraj konferencoj, sed per «konsento» nova método reko- mendita de la Unuiĝintaj Nacioj al la fakaj konferencoj. Tiu ĉi método estas pli rapida kaj kon- sistas el eksterkunvenaj kompro- misoj ebligantaj konsenton pri la fina teksto sen publikaj konfliktoj inter landoj.

Tiel, post diplomara laboro, aperis la fina teksto de la Konfe- rehco agnoskanta la utilecon de Esperanto kaj ĝian rolon por fa- ciligi la internacian komunika- don.

Jen tiu grava Deklaracio, en la parto rilatanta al Esperanto.

«La Konferenco... deziras ke estu daurigataj la penadoj por akcelí la formiĝon de turisma konscio por plifaciligi kaj kura- gigi la komunikadon inter la vizítantoj, la enloĝantoj de la vizitataj íokoj kaj la turisma ofi- cistaro.

Substrekas tiurilate, la gra- vecon de la kono de la língvoj, £efe de tiuj kun universala al- vokiĝo, kiel Esperanto».

Tiu ĉi fina oficiala teksto estis dissendita el Madrido unu mona- ton post la fermo de la Konferen- co kun la du paragrafoj pri Espe- ranto, ĉar ili ne troviĝis en la projekto aprobita en Manilo. En

tiu fina sukceso, ni devas mencii la gravan intervenon de S-ano Gian Cario Fighiera, kiu en 1978-a estis dungita de la OMT (Organizajo Monda por Turismo) kiel membro de la komisiitoj por la preparado de tiu konferenco, kaj sukcesis diskrete sed efike informi pri Esperanto kaj ĝia uti- leco por la turismaj celoj ĉiun funkciulon de la OMT, ec ties Generalan Sekretarion S-ro Lo- nati. Dum la Konferenco S-ro Fighiera estis nomita Vic-estro de la Sekretariaj Servoj kaj res- pondeculo pri la funkciado de la tradukistaj servoj. En 1 979-a dum kunveno de ŝtataj reprezen- ’tantoj en Madrido, S-ro Fighiera párolis pri Esperanto kun kelkaj delegitoj, kaj tiu konstanta laboro sukcesigis Finan Deklaracion.

Do, grava atingo pro la fakto ke Esperanto nun sitúas samnivele kun- aliaj naciaj lingvoj, kaj et super ili, car la Deklaracio subs- trekas la gravecon de la scio de lingvoj, precipe de tiuj univer- saligemaj, kiel Esperanto.

Mi nur rekomendus al ĉiu es- perantista interesa pri tiu Dekla- racio kaj giaj specialaj cirkons- tancoj, legi «Heroldo-n de Espe- ranto» numerojn 17-an (22-23- 80-a) kaj 1-an (Januaro 1981 -a), por ke ili pli detale povu koni tiun gravan agnoskon.

M. R. Urueña

NOTO: Jen la teksto de la Deklaracio en hispana lingvo, tia kia ĝi aperis en tiu oficiala Imgvo:

«La Conferencia., hace votos por que se prosigan los esfuerzos desplegados con vistas a promover la conciencia turística, con el fin de facilitar y favorecer la comunicación entre los visitantes, los residentes en el lugar de acogida y el personal turístico.

Subraya, a este respecto, la importancia del conocimiento de lenguas, especial- mente de las lenguas de vocación universal, como el Esperanto».

4

CUENTAS DE TESORERIA DE LA FEDERACION ESPAÑOLA DE ESPERANTO 1980

INGRESOS

Sobrante del año 1979

Cuotas de socios

Venta de material

Donativos

Beneficio Congreso de Madrid Derechos exámenes

GASTOS

Gastos correo y teléfono 21.095

Renta local y servicios 12.000

Material divulgación y fotocopias 30.082

Cuotas U. E. A. 1980 1 1 400

Hipoteca oficina de Madrid 7.550

Gastos Congreso de Madrid 55.516

Material oficina 1.900

Impresos reembolsos 2.720

Ayuda a Juveniles 1.000

Sección Editorial 15.114

Donación libros Callosa de Segura 3.000

Imprenta y BOLETIN 259.156

Saldo a Cuenta Nueva 26.151 446.684

NOTA: Aunque figura en el apatado de «Beneficio Congreso de Madrid 90.500 pesetas, en la partida de Gastos Congreso de Madrid figura con 55.516 pts. Por tanto el beneficio neto del Congreso de Madrid, en realidad ha sido de 34.984 pesetas.

Valladolid, 31 de Diciembre de 1981

32.519

289.947

5.021

20.697

90.500

8.000 446.684

V5 B5

M. Rafaela Urueña (Presidenta de la F. E. E.)

Carmen Conde (Tesorera)

«PLATERO KAJ MI »

Juan Ramón Jiménez ko- mencas la verkadon «Platero kaj mi» ĉirkaŭ la jaro 1906, kiam li, post kelkaj jaroj en Madrido, revenas al Moguer, vilaĝo kie li naskigis. «Platero kaj mi» ne estas la komenco, sed la kulmino de lia proza verkado en lia unua epoko, kiam li trapasas tri precizajn etapojn, kies pintojn oni povas konsideri «Primeras prosas», «Baladas para después», kaj fine «Platero kaj mi».

«La memoro pri alia Moguer ligita al la ekzisto de tiu nova kaj al mia nova kono pri la kampo kaj homoj, determinis la libron» diras Juan Ramón, kaj certe oni povas konstati en la verko senĉesan kunmeta- don de du sintenoj, tiu de la infano kaj tiu de la plenkres- kulo.

Kiu logis la libron, tiu vere povis percepti, ke la ĉefaj ins- trucioj de la vilaĝo estas pres- kau ĉiam traktataj ironie, sa~ tire au humore ĉiu homŝvar- mo, ne gravas en kia okazo, Ĉagrenas kaj incitas la poeton, kiu ankad eskapas for de la spektakloj kiuj estigas hipo- kritecon: la preĝejo dimance, mortigo kaj ebriado Ĉe la taü- roludoj, frivoleco kaj tumulte- mo ce la karnavaloj, perfor- teco kaj malamo 6e la kokoba- taloj. Kaj kion diri rilate la kruelajn agojn kiuj aperas en diversaj capitroj «La skabia hundo», «Sarito» ktp. Do, en «Platero kaj mi», same kiel en la Evangelioj, la mondo plenas de hipokriteco kaj perforte- mo; temas pri mondo bezo- nanta redemptan idealon. Laulonge de la tuta verko oni perceptas ian paralelecon de la «pasiono» de «Platero kaj mi» kaj la pasiono de Kristo, (unuafoje en la dua ĉapitro, kiam la autoro eniras la vi- laĝon sur sia azeno).

«Sendube estas elementoj de klompleksa kristana alego- rio en la bela andaluza elegió» klarigas Michael P. Predmore, kiu funde studis la verkon de Juan Ramón, kaj sur kies stu- doj mi bazis ĉi artikoleton. Restas nur aldoni du speci- menajn capitrojn de tiu mirin- da verko, el kiu almenad trio- no estas jam tradukita en Es- peranto

Miguel Gutiérrez Aduriz

6

HISPANA INFLUO SUR PLANLINGVOJN: LA PERSONA A

Bernard Golden

En la «Plena Gramatiko de Esperanto», kiu trovigas en la Fundamento de Esperanto, Zamenhof klare formulis la regulon por kazoj en sia lingvo.

«Kazoj ekzistas nur du: nominativo kaj akuzativo; la lasta estas ricevata el la nominativo per la aldono de la finiĝo n. La ceteraj kazoj estas esprimataj per helpo de prepozicioj /la genitivo per de, la dativo per al, la ablativo per per aliaj prepozicioj lau la senco/».

Kial Zamenhof ne estis tute konsekvenca, formante Ciujn kazojn en Esperanto helpe de prepozicioj? La nominativo ne prezentas problemon, 6ar ĝi ne estas markita. La sola anomalio estas la akuzativo, kiu estas markita per gramatika finafo. Ankau aliaj planlingvoj, kiu havas akuzativan kazon, indi- kas la rektan komplementon per finaĵo. Ekzemple, en Volapuko ĝi estas i: fat, «patro»; patri, «patrón». Interesa demando nun prezentigas: cu ekzistas planlingvo, en kiu prepozicio estas uzata por esprimi la akuzativon?

Okaze de ekzameno de kelkaj post-Esperantaj planlingvaj projektoj, mi trovis du, kiuj uzas la prepozicion a antaü substantivoj kaj pronomoj, kiuj funkcias en frazoj kiel rektaj objektoj.

Unu el tiuj planlingvoj estas Hom-ldyomo ellaborita de C. Cárdenas kaj publikigita en 1921 Gi estas speco de Esperantido modifita per la aldono de pluraj leksíkaj kaj strukturoj elementoj de la gepatra lingvo de la autoro, la hispana. Lau mia konjekto, li estis kolombiano. En la leciono dediĉita al prepozicioj trovigas jenaj ekzemplaj frazoj.

María dilektay a Julio. María amas Julion.

Peter vulnerey a Jhon. Retro vundis Johanon.

La dua lingvo, en kiu mi malkovris similan strukturon, estas Anglo-Lat, kies publikigaĵoj komencis aperi en la fruaj 1970-aj jaroj. Tiu ĉi planlingvo estas klasifikebla kiel hispanangla kompromisa lingvo. Ankaŭ ĝia aútoro, Robert Montero, estas el Kolombio, sed li nuntempe logas en Usono. En Anglo-Lat la akuzativo kutime ne estas markita, kaj pro tio la objekto devas sekvi la verbon same kiel en la angla. Tamen, kelkfoje la prepozicio a estas uzata.

Mi amat a miu sposa. Mi amas mian edzinon.

Nosu mater amat a nos multi. Nia patrino amas nin multe.

A kien vidit se? Kiun vi vidas?

Cárdenas eksplicite klarigas, ke en Hom-ldyomo la uzo de a antaü substantivoj, kiuj estas objektoj de verboj, estas bezonata, Car tiu lingvo ne havas kazajn deklinaciojn, sed li limigas tiun uzon tiel, ke a aperas nur antaü rektaj objektoj indikantaj personojn kaj proprajn nomojn. Li apogas sin sur la konstruo de similaj frazoj en la hispana lingvo kiel: Veo a Pedro; Mataron a un

7

hombre. Male, Montero nenie en siaj gramatikaj klarigoj pri Anglo-Lat pritraktas la uzon de a antaQ rektaj komplementoi, kiuj estas personoj. Estas evidente, ke la tiel nomata persona a de la hispana Imgvo inspiris ambaO autorojn senkonscie adopti tiun gramatikaĵon kiun ili konfuzas kun aliaj funkcioj de la prepozicio a. En la hispana lingvo, la persona a staras antaŭ substantivoj kaj pronomoj de personoj, bestoj ka| persomgitaj objektoj kaj aferoj por eviti konfuzon kun la nominativo, kiam la vortordo en la frazo estas libera. Kreante siajn planlingvajn projektojn, Cárdenas kaj Montero ne povis líberigi sin de tiu gramatika apartado de sia gepatra lingvo

Laü mia scio, okazis nur unu provo enkonduki la personan a en Esperanton kaj plivastigi ties uzon ki el prepozician akuzativon. René de Saussure, la svislanda esperantisto-matematikisto, kiu formulis la principon de neceso kaj sufico, post mallonga mielmonato en Esperantujo, komencis ludi per la zamenhofa lingvo, evoluigante diversajn Esperantidojn, kies formoj kaj reformoj ŝanĝiĝis en ĉiu sinsekva publikigaĵo. Verkante sub la pseudónimo Antido, kiun li uzis por defendí Esperanton kontraü Ido, de Saussure eldonis broŝuron en 1919, kies titolo estas Nova formo de la Linqvo Internada «Esperanto». La reguloj por la formado de kazoj en tiu ci nova Esperanto estas identaj kun tiu j cititaj el la Fundamenta gramatiko de Zamenhof kun ununura escepto: la akuzativo estas esprimata per helpo de la prepozicio e.

Sur la kovrilo de tiu broŝuro, ĉirkaŭantaj kvinpintan stelon, estas la vortoj «E PACO ESPERAS», kiuj en Esperanto signifas «pacón esperas». La sekvajn frazojn mi ĉerpis el la «Fundamento de la lingvo "Esperantido "».

Ĉu vi jam trovis via horloĝo? Mi eĝi ankore ne seréis Mia frato diris al Stefano, ke li amas li pl¡ ol e si mem.

La tempo pasinta plu neniam revenos; e la tempo venonta neniu ankore konas.

Homo, ekiu oni devas juĝi, estas juĝoto.

Ĉu vi jam trovis vian horloĝon? Mi ankoraü ne seréis ĝin.

Mia frato diris al Stefano, ke li amas lin pli ol sin mem.

La tempo pasinta plu neniam revenos; la tempon venontan neniu ankoraü konas.

Homo, kiun oni devas juĝi, estas juĝoto.

De Saussure en la antauparolo de sia verko pri Esperantido, klarigas, ke li eliminis la devigan akuzativon, sekvante la ekzemplon de Ido, kaj li anstataüis ĝin per la prepozicio e, analoga al la hispana prepozicio a. Sed tiu ĉi prepozicio estas uzata nur en la kazo, kie la vortordo de la frazo ne estas la natura ordo de subjekto, verbo kaj objekto.

Pro la malstabileco de la lingvaj ideoj de De Saussure, ankaü tiu regulo inversiĝis. En sekva surpapera lingvoprojekto, la Nov-Esperanto ^de^l 926, li reenkondukis la akuzativan kazon esprimatan per gramatika finajo ĉi-foje la Utero u.

Mi vidas leonu.

Mi amas la patru.

Bona matenu!

Vi prenis viau.

Mi ¡ras domeŭ /en domu/. Donoy al la birdon aqueu.

Mi vidas leonon.

Mi amas la patrón Bonan matenonl Vi prenis vían

iras domen /en domon/. Donu al la birdoj akvon.

Rimarku, ke la finajo u anstataüas la o de la nominativo, kiu ne funkcias kiel markilo de substantivoj kiel en Esperanto; fakte, laü de Saussure substantivoj havas kvar finaĵojn: o /nominativo/, u /akuzativo/, on /nomina-

8

tivo-pluralo/ kaj un /akuzativo-pluralo/. Kontraŭe al Esperanto, la akuzativa pluralo formiĝas per aldono de la litero n en la akuzativa u.

La patrón amas la filun. La patroj amas la filojn.

Tiu u-akuzativo restis en la plumodifitaj projektoj de de Saussure, verŝajne gis la fino de lia planlingvistika agado. Kvankam la prepozicia akuzativo taras la kazsistemon pli simetría, estas iom fremda, aperanta tre malofte en la hindeuropaj lingvoj; krom la hispana, nur la rumana kaj la afrikansa markas la akuzativon per prepozicio.

Se oni volas spekulativi, oni povas meti jenan demandon: se d-ro Zamenhof estus estinta parolanto de la hispana lingvo, kiel Cárdenas kaj Montero, cu li estus enkondukinta la prepozician akuzativon en Esperanton?

Konsultitaj verkoj

CARDENAS, C. 1923. Hom-ldyomo. 2-a eldono. Leipzig.

MONTERO, R. s. d. Anglo-Lat. /8 multobligitaj lecionoj/.

San Diego, California, Usono.

ANTIDO /= René de Saussure/. 1919. Nova formo de la Lingvo Internacia «Esperanto». 1 -a eldono. Bern.

1919. Nova formo de la Lingvo Internacia «Esperanto». 3-a eldono, mallongigita. Bern.

1 926. Fundamenta Krestomatio de la Internacia Lingvo Nov-Esperanto.

2-a eldono. Bern.

1 928 Fundamenta Krestomatio de la Internacia Lingvo Nov-Esperanto.

1 -a parto. Bern.

1929. Idiome Mondial: «Nov-Esperanto». Bern.

FUNDAMENTA KRESTOMATIO de la lingvo Esperanto. 17-eldono. 1954. Rickmansworth, Anglio.

FILATELA EKSPOZICIO

Esperanta sekcio de Fílatela Rondo apud urbo Trebiŝov aranĝos en septembro 1981 -a grandformatan filatelan ekspozicion de ĉiuj poŝtaĵoj el la tuta mondo, havantan esperantligvan tekston. La celo de nia ekspozicio estas prezenti Esperanton kiel vigíe vivantan lingvon, ke Esperanto kaj sia idéalo reale vivas inter ĉiuj homoj kiuj parolas kaj skribas en la internacia lingvo Esperanto. Ni volas prezenti nian korespondaĵbjn ankaü kiel ilon por la mondpaco, interkomprenigo kaj amikeco inter la homaro.

Ni intencas ankaü kompletigi nian kolekton pere de viaj salutleteroj poŝtstampoj kun esperantligva teksto, poŝtkovertoj, E-Glumarkoj, insignoj, k.t.p.

Ciu skribanto kaj subtenanto ricevos de ni dankrespondon, kaj katalogon de «Esperanta Filatelista Ekspozicio 1981» je temo POSTAĴO EN ESPERANTA KORESPONDADO.

La esperantistoj havantaj intereson ekspozicii en sia lando nian filatelistan kolekton, skribu oficialan pet§kribon al nia landa «Asocio de Esperantistoj en SSR^ Sobotské nam. 1735. CS-05801 POPRAD (CeTioslovakujo).

Cijyj rekomenditai sendajoj gor la ekspozicio sendu al: S ano Friedrich Zold, CS-07632 BORSA ĉ 368 (ĈeTioslovakujo).

9

MURCIA, URBO DE LA XLI-a HISPANA ESPERANTO KONGRESO

La Murcia regiono sitúas en la sudorienta parto de la iberia duonin- sulo, ĝia surfaco estas 26.175 kva- drataj kilometroj kaj la denseco po kvadrata kilómetro estas 46 enlo- ĝantoj. La zono pl i proksima al la maro estas pl i seka ol interne, sed tiu sekeco mildiĝas interne de la regiono. En la murcia regiono ekzis- tas kelkaj el la plej gravaj^naturri- fuĝejoj kiuj enhavas pentraĵojn, ka- rakterizajn de ĉi tiu regiono.

Murcia estis definitive aneksita al la kastilia regno, la jaron 1 265-a kaj ĉi tiu aneksado disvastigis tra la tuta

regiono la gotikan arton, la D la kasti- lia konstrumaniero, sed kelkfoje estas miksita kun kataluna influo, kiel ni povas konstati vidante la Katedralon de Murcia. La renesanca periodo estas bone reprezentata per diversaj konstruaĵoj, sed estis sen- dube dum la baroka periodo kiam aperas la unuaj murciaj skulptistoj kaj pentristoj, kiuj atingís grandan famon, kaj ínter kiuj elstaras la genia skulptisto Francisco Sa leí lio Salzillo, kies plej gravajn skulp- taĵojn, oni povas mirí en la Muzeo al li dediĉata.

La konstruaĵo kie estasja Muzeo Salzillo sitúas apud la Preĝejo Jesuo kaj en ĝi estas gardataj la religiaj skulptajoj de tiu fama murcia skulp- tisto, kiuj dum la solenafoj de la Sankta Semajno trapasas la stratoj de la urbo.

En la Muzeo, oni povas vidi: La Arestadon, en kiu estas mirinda la psikologia profundeco de la kapo de Jesuo kaj Judaso; La Lastan Vesper- manĝon, kie elstaras la esprimoj de la manoj de la diversaj figuroj kiuj konsistigas tiun grupon; La Dolo- rantinon kies skulptajo montras la serenan kaj trankvilan mienon de la Sanktega Virgulino en sia profunda doloro; La Pregón en la Horto^kie estas idéala la figuro de la angelo kiu kuraĝigas Jesuon k. t. p.

Aliflanke estas ege kurioza la fi- guroj de la Sankta Kripo, skulpti- taj laü la ¡tala mamero, kaj ínter ili la plej gravaj estis skulptitaj de Salzillo mem.

Dum via vizito al Murcia, cu okaze de la Kongreso, cu en alia okazo, mi rekomendas vin nepre viziti tiun muzeon kaj certe vi konstatos, per viaj propraj okuloj, ke tion kion mi diras estas nur pala kopio de la realaĵo.

L. HERNANDEZ

10

66-a UNIVERSALA KONGRESO

DE ESPERANTO

Sub la Alta Protektado de la Prezidento de la Unuiĝintaj Sta- toj de Brazilo, Joao Baptista de OMveira Figueiredo, okazos por la unua fojo en la historio de la Universalaj Kongresoj de Espe- ranto, la ĉijara U. K, en la Suda Hemisferio.

Krom la Prezidento de la Res- publiko, al la Honora Komitato apartenas elstaraj personoj de la politika, kultura kaj socia vivo de Brazilo.

La Loka Kongresa Komitato estas prezidata de Senatano Jo- sé Lins de Albuquerque, Vicestro de la regañía partió en la brazila Senato, kaj sekve, tre grava per- sono en la politika vivo de la lando.

La Departamento pri Turismo de la Federacia Distrikto (DETUR) disponigis por la kongreso, tute senpaga, la kongrescentron de Brazilio, kaj la presejo de la Se- nato komplezeme presis por la Kongreso, la 36-an pagan ilustri- tan Duan Bultenon. Lacefatemo de la Kongreso estos. Kulturoj kaj Lingvoj: Pontoj kaj Baroj, tre tauga temo por Brazilo, kunfan- diĝejo de kulturoj kaj popoloj el pluraj kontinentoj.

Dum la kongressemajno oka- zos du duontagaj urbaj rondvetu-

radoj tra Brazilio, plurfoje, unu kun emfazo al la socikulturaj kaj arkitekturaj aspektoj de la plej moderna ĉefurbo de la mondo, la alia kun pli forta rigardo al ĝia historio.

Merkrede, la kongresanoj po- vos elekti Ínter ekskursi al la akvofalo Itikira, populare konata kiel «Fianĉina Vualo», au al la urbo Cristalina ĉefa centro de la ŝtato Goias por la ekspluatado kaj komercado de juvelŝtonoj.

Okaze de la U. K. la brazila posto eldonos poŝtmarkon kiu aperos antau la komenciĝo de la U. K.

Al tiuj kiuj ankoraŭ ne kuraĝi- gis aligi al la Kongreso pro la temperaturo, ni informas ilin ke la U. K. okazos ne en somero, sed en la ameríka vintro. Tio ne signi- fas danĝero de negó, sed garan- tías ke la varmo ne estos multe pli ol dum somero en la norda Europo. Kutime, la temperaturo dum la brazila vintro varias ínter 14 kaj 25 gradoj.

11

SOCIOS PROTECTORES EN

1981

1 . Francisca J. Yruegas del Río

719

2. Me Rafaela Urueña Alvarez

N-

1904

3. Grupo Esperantista de Valencia

Ne

1187

4. Sociedad Esperantista de Tenerife

Ne

1221

5. Miguel Termes de la Torre

2510

6. Sociedad Esperantista «Frateco»

134

7.— Rafael Herrero García

Ne

108

8. Matilde Pimentel

N9

2531

9. Trinidad Camarasa

N5

2529

10. Esperanto Fako «Juventud Tarras.»

80

DONATIVOS

Antonio Gamboa y Sánchez

25.000

Pts.

Giordano Moya Escayola

250

<c

Pedro Alcedo Pico

100

«

Esperanto Grupo Frateco

500

«

José Sardá

250

«

Salvador Gumá

250

«

Manuel Ruiz

150

«

Anónimo

200

«

Suma y sigue

26.500

«

DONATIVO PARA EL F. A. L. P.

Florentino Fuentes

500 Pts.

INTERNACIA ESPERANTISTA RENKONTIĜO EN BILBAO

Okaze de la 75-a datreveno de la fondiĝo de la Bilbao-a Esperanto Grupo, oni aranĝos gravan Internacian renkontiĝon de la 1 8-a gis la 21 -a de junio. La aligo estas tute senpaga, kaj la programo alloga. Ili havas je la dispono de la partoprenontoj gis 50 Ĉambrojn dulitajn en la Universitata Restadejo «Esteban Terradas» en la centra parto de la urbo. Ankau la Grupo de Bilbao proponas al ni belan ekskurson al la fama urbo Gernika, kaj prelegon en hispana linpvo en centra ekspozicia halo de banko.

Grava programero de tiu Renkontigo estos la ekspozicio pri la vivo de la Esperantista Grupo de Bilbao, kiu estos vizitebla en halo de centra Banko. En la ekspozicio, la vizitantoj povos vidi diversajn librojn en esperanto kiel pruvo de la internacieco de nia lingvo.

Se ni Si uj deziras ke la Renkontiĝo sukcesu, ni devas partopreni 6ar niaj karaj samideanoj de Bilbao kaj iliaj klopodoj por la sukceso meritas nian apogon kaj partoprenon.

Informu pri via alveno al Grupo Esperantista, Barrencalle Barrena 7, BILBAO-5.

12

NI KOMENTU POEZION

INDIGNO KONTRAŬ...?

Ŝi sidas kun aplombo de nescio en aütobuso. La vizaĝo blankas pro pudromasko; sed kolor' ne mankas sur ĝi, car jen skarlata strio

5 pristridas, lipojn, kaj palpebrojn io bluigas. Sin sinjoroj flankas ridete - car l'aspekto strangas.

Farunvizag! Bizara travestio

10 pri belo! Tutan tagon Ŝi servutis sensminka, turpe pala en uzino; al brua hejm' prevenís, manfjon glutis; sin vestís strataŝike, de I* rutino

ekfuĝis kelkajn horojn. Nun §i sidas,

Dum porkoku burĝoj sin priridas.

John Francis (La Nica Literatura Revuo-Dec. 56)

(1/6). Virina portreto, elvokanta la povran klaunon pentrita de Rouault. La koloroj estas krudaj: blanko, rugo kaj bluo maskas inan vizaĝon. «... skarlata strio - pristridas lipojn», kaj la dura fonetiko de la konsonantaj grupoj (sk-str-prist) gratas nian orelon kaj nian menson.

Pri ŝia spirito, unusola negativa indico: «kun aplombo de nescio»; si, do, estas interne vakua, stulta.

Sume, fizika kaj spirita portreto kruela, senkompata, bezonanta adekvatan enkadrigon. Kaj jen la enkadrigo: (6/7) «Sin sinjoroj flankas - ridete». Lakone, vortspare, tiu nova ina Kristo aperas flankita de stultaj ridetantaj sinjoroj. Ne de homoj, fratoj, kunuloj, personoj... sed de «sinjoroj», tio estas, apartaj sociaj estajoj. Ili ne kunestas, ne kunvojaĝas, ne kun ; ili nur «flankas». Kaj flankas «ridete». moke, superece.

Loko? Aütobuso: plej malvarma, senhoma, senanima kaj senradika ejo imagebla.

Momento? Nun, antau ni mem. As verbaj formoj. Kaj ni notu bone la distancon, kiu ekzistas Ínter la bildo kaj ni. La verkisto ŝajnas pentri el malproksime, sendetale, per larĝaj strekoj, kaj ne permesas al ni (nek al ŝi mem), alproksimiĝi al tiu stranga «si».

(8/9). Jen du separigaj versoj, kvazau resumantaj la tutan portreton. Ĉi tie la ino fariĝas pupo ridinda kaj senanima.

(9/13). lempo pasinta. Kvin korfrapaj verboj: «servutis, glutis, ekfuĝis». Esprimoj ligiĝas intime: «tutan tagon si servutis» = longajn, senfinajn

13

laborhorojn. «Turpe pala» =Jaceco, malsano divenigas. «En uzino» = en plej dura, nevirina Jaborloko. «Sin vestís strataŝike» = jes ja, laŭ la stilo de la pudromasko, «Ŝi al brua hejm' revenís» = Ne al varma, vera familia hejmo. «Brua hejm'» sugestas krieman patrinon, kvereleman frataron,

Kaj la dektria verso ripetas guste la komencajn vortojn de la poemo: «Nun §¡ sidas». Tiel la fera rutina cirklo tenajlas ŝin. La autoro, per kruelaj, fridaj vortoj, pentris groteskan, tragikan, senkompatan bildon.

Ŝi (li neniam dirás kiu estas tia «ŝi») estas sola, estas nescia, estas ridinda. Li ne donas unu vorton permesantan al ni meti iom daJ<ompato sur «ŝi». Li rakontas pri «ŝi» el malproksime, akcentante la distancon. Si rajtontas pri «ŝi» el malproksime, akcentante la distancon. Si estas ĉiam kaj nur «si», kaj ni notu la ¡ntencan^forigon de la difinita artikolo antau la amaso de substantivoj en la poemo. Ĉi tie, la stilistika kaj psikologia rolo de «la» estus determini, fiksi la substantivojn por ni, sed la poeto majstre forigas gin, por reliefigi la distancon Ínter la leganto kaj tiu nekonata «ŝi».

Poste, enírante en la dekvaran verson, la poeto ŝanĝas sian vidpunkton. Nun, la gramatika subjekto estas alia. La subjekto taksas sin. La subjekto ignoras la pe^an servutadon en uzino, la bruan hejmon, la sengustan manĝon, la ekfuĝon. Gi kapablas nur vidi maskopudron kaj travestion. Kaj tia subjekto (la «porkokulaj burgoj») priridas la malfeliĉulinon.

Traía, subjektiva elekto de leksiko kaj esprimoj, vortordo majstre arangita, kun inversioj kiuj vibrigas la parolcenon kaj elstarigas la valoron kaj signifon de la versa akcentado. (Notu la mornan efekton de la akcentika «u» en la versoj 9-10-11).

Akra indigno kontau sociordo produktanta tian hom-estajbn estas la temo de la kompozicio. Kaj sub tia indigno fluas latenta kompato pri «Si», kiu ne kapablas konscii pri la abomeninda puto kie si vivacas.

La verko estas elizabeta soneto, rimanta ABBA ABBA CDCD, EE, dekunusilaba, escepte en la versoj 4-6-7.

La pensunuoj ne akordiĝas al la mezuro de versoj kaj transpasas ilin, kaj tio forte potencigas la konvulsan marsadon de la centra ideo tra la tuta poemo.

La titolo «Indigno kontraú . .?», estas retorika demando, celanta krei propran respondón en la animo de la leganto.

JES

Scienca Komisiono de Húngara Esperanto - Asocio Budapest, Pf. 193. H-1368

Ci-jare endrake de la tradicia So- mera Esperanto-Universitato (SEU) okazos ankau ekologia seminario, subtenata de la Scienca Komisiono de HEA.

Laŭplane ĝin partoprenos unua- vice fakuloj, okupiĝantaj pri diversaj terenoj de ekologio. Krome estos bonvenaj ĉiuj, kiuj serioze interesi- ĝas pri la nuntempaj problemoj de medioprotektado. Enkadre de la ge-

nerala temaro estos speciale pri diskutataj du ĉeftemoj: 1/ la plastoj kaj la medioprotektado, kaj 2/ la transformado de la medio kaj la birdaro. Krome estos pritraktataj planoj pri eventuala aranĝado de pli granda ekologia konferenco.

La 1 9-a SEU okazos Ínter la 5-a kaj 1 1 -a de julio, 1 981 , en la ĉarma húngara urbeto Gyula.

14

NIAJ GRUPOJ

CENTRA OFICEJO DE H. E. F. EN MADRID

La Oficejo de H. E. F. en Ma'drido organizis plurajn ekspoziciojn en di- versaj kvartaloj de la ĉefurbo, kun la celo diskonigi Esperanton Ínter la madrídanoj. La unua ekspozicio oka- zigis de la 22-a gis la 25-a de januaro en Paseo de Pontones-Ar- ganzuela, kaj la lasta, fine de la monato marto, okaziĝis en Dehesa de la Villa - Moncloa.

Estas rimarkinda ke dum la ekspo- zicio aranĝita en Minístreles (centro de Madrido) la hispana televido filmis diversajn angulojn de la eks- pozicio, kio kun intervjuo al la Prezi- dantino de H. E. F. kaj kun praktika kursvidaĵo en la Madrida E. Liceo, apris en la televidaj programoj «COSAS» kaj «7 DIAS».

Oni devas mencii ke ti uj €i ekspo- zicioj estas eblaj dank'al la klopodoj kaj laboro de volontulaj esperantis- toj, plejparte membroj de H. E. F., ki uj sub la gvidado de S-ro González Aboín, nuna reprezentanto de la estraro de H. E F. en la Centra Oficejo, kaj pere de mondonacoj de kelkaj madridaj federacianoj, sukce- sis ke nia Centra Oficejo funkciu bone. Mi jam preparas aliajn ekspozi- ciojn kaj speciale ili intencas or- ganizi Internacian Ekspozicion, por kio ili dankus la sendon de materia- lo, kiu estos redonebla al ĉi uj prun- tedonontoj.

Ankad estas menciinda, ke ili tro- vis la helpon de la Madrida Urbokon- silantaro, kiu proponis al ili la ejojn senpage, kaj presigis afisojn pri la ekspozicioj, ankau senpage.

ZARAGOZA

En la Generala Kunsido de la Esperantista Societo «Frateco» de la pasinta 1 5-a de februaro, oni sanĝis la estraron, kaj S-ano Victor Ortiz Gratal, membro de la estraro de H. E. F. estis elektita Prezidanto de la Grupo, anstatadante al S-ano D-ro Sancho Izquierdo, kiu dum multaj jaroj prezidis «Frateco-n» kaj kiu nun estas Honora Prezidanto de la Grupo.

Ankau en ti u kunsido estis elektita Komisiono kiu studos kaj prepa-ros la projekton por memorigi la 75-an datrevenon de la fondiĝo de «Frateco» kaj la Nacian Kongreson antaDvidita por 1983.

(Laü Cirkulero de la Grupo)

BILBAO

Profitante la ceesto Ínter ni de la eksprezidanto de nia Grupo S-ro Alberto Díaz Chapartegui, oni arañ- áis prelegon pri «Curiosidades del Espacio» la 1 2-an de marto, je la 8-a vespere. La prelegon sekvis kolokvo.

(Lau Cirkulero de la Grupo)

SEVILLA

Nia entuziasma samideano Rafael Avalos Fernández komencis Ele- mentan Kurson en Lora del Rio (Sevilla) kun partopreno de 20 personoj.

15

VALLADOLID

SEMAJIMO PRI INTERNACIA AMIKECO. La Esperanto-Grupo «Fido kaj Espero» festis inde la Semajnon pri Internacia Amikeco per diversaj aranĝoj. Unue, la 19-an de februaro, en la sidejo de la Grupo komenciĝis la aranĝoj per trafaj vortoj de la Prezidanto S-ano Luis Martín Herrero, kiu elstarigís la signifon de ĉi tiu Semajno por la tutmonda esperantistaro, kaj pre- zentis al la ĉeestantaro la prele- gonton S-ro Vicente de la Parte

S-ano de la Parte komencis sian paroladon en hispana lingvo, elsta- rigante la grandan nombron de esperantistoj kiuj en la tuta mondo apartenas al la movado, sed rimar- kigante ke en tiu aspekto la ciferoj estas ĉiam malfacile pruveblaj. Oni povas konstati nur tiun nombron per faktoj kiel la subskríboj de dokumen- to sendita antaO jaroj, al la Unui- ĝintaj Nacioj petanta la enkondukon de Esperanto en la Internaciajn Rilatojn, pere de la nombro de acetantoj de esperantaj libroj. Sed pli videbla estas la alĉeesto de esperantistoj al la Universalaj Kongresoj, ad la grava nombro de radiodissendoj ekzistantaj tra la mondo, esperantaj revuoj, furnaloj, k. t. p.

Tamen, gis nun la esperantistoj laboras tro individué, kaj konsekven- ce ili restis iom izolitaj, kvankam la movado havis elstarajn unuopulojn, kiel la Prezidentojn Joñas de AQs- trujo kaj Tito-n de Jugoslavujo, jam forpasintajn. Nuntempe oni ekiabo- ras en pli vasta kampo, enirante en la Internaciajn Organizojn kaj ni ne devas forgesi ke Esperanto estas lingvo de komunumo, permesanta identigan evoluon per propra kul- turo, kiu jam marsas sendepende de la sorto de la Internacia Lingvo mem.

Tondra aplaudado premiis la vortojn de nia samideano

La 20-an de februaro, kaj en la sama sidejo, S-ano Dativo Blanco prelegis esperantlingve pri la temo «Amikeco kaj Malevoluo». Post enkondukaj vortoj de nia Prezidanto, rememorigante la ĉiaman aktivecon de S-ano Blanco, fondinto de la E- Grupo en Palencio kaj nuntempa Sekretario de nia Grupo, la prele- ganto komencis dankante la vortojn de la Prezidanto kaj rimarkigante la rilatojn Ínter du diversaj agadoj, t. e. Ínter la esperantista amikeco (Se- majno pri Internacia Amikeco) kaj la kampanjo por la malriĉaj landoj (Kampanjo kontraíí la Malsato en la Mondo). Li montris, per statistikoj, la milionojn da malsatantaj personoj kiuj en la jaro 2000-a pligrandiĝos terure. Kio mankas en la mondo? Evidente mankas la amikeco.

La naturriĉafoj de la mondo estas ankorau grandparte ne esploritaj la ekzistanta nutraĵo estas abunda sed malbone distribuata. Dum en la riĉaj landoj oni mangas tro multe, en la neevoluintaj landoj la homoj ne havas la necesajn nutrafajn. Tamen kelkaj malricaj landoj eks- portas cerealojn al la industriaj landoj, kiuj nur malmulte mildigas la malsaton de la unuaj. Oni bezonas §an§¡ la strukturojn. La rica j landoj faras leĝojn por sia propra profito kaj helpas «amike» la Trian Mondon per kelkaj rimedoj sed ne fangante la Internacian Ordon. Tio ne signífas amikecon almenaŭ ne estas sufica. Por pruvi tiun situación, la preleganto montris kvardekon da diapozitivoj pri la t. n. Tria Mondo kaj ĝiaj problemoj, kiuj substrekis la gravecon de tiu temo. Post tiu grava parolado kaj dokumento la prelegan- to estis premiita per multaj aplaudo).

La dimacon 22-an, okazis Santa Meso kuncelebrita en Esperanto de Pastroj Jonás ¡castro, Alejandro

16

Gómez de Pedro kaj Miguel Gallego García kaj ni ciuj kantis kelkajn partojn en esperanto unuafoje en la vivo de nia loka Grupo.

Fine, frata mangado metis la finan punkton al tiuj arangoj organizitaj de nia Grupo.

VALENCIA

Lega Normaligo kaj Generala Kunveno de la Grupo.

Je la komenco de novembro, nia grupo normaligis sian leĝan situa- ción per la aprobo fare de la Provincestro de Valencio de la novaj statutoj, ĉar antaŭe, nia Grupo apartenis al stata kultura organizo kiu pro la politikŝanĝoj de la jaro 1975, ĝi transformáis.

La 16-an de januaro de 1980, okazis la unua ĝenerala kunveno de la G. E. V. post sia normaligo. Tie oni elektis la novan estraron; kiel prezidanto estis elektita la veterana esperantisto s-ro Johano Bosch Fornals.

Sekretario de G. E. V.

Carlos N. Moya

MADRID

La 12-an de Februaro kaj en la Fakultato pri Filologio de la Centra Universitato, S-ro Augusto Casque- ro kaj S-ro Juan Carlos Ruiz Sierra prelegis pri la temo «Esperanto, kiel solvo al la internacia lingva kaoso».

TIEL FUNKCIAS LA SUBTERAJ AKVOFLUOJ

Jurnalo: «El Pais»

Tradukis: Luis Martín Herrero

De antaü milionoj da jaroj la pluvo falas surteren. Parto de la akvo iras al la subtero; kaj formiĝas riveretoj kaj riveroj. La tero de certaj regionoj estas formita de kalkaj rokoj. La pluva akvo iom acida povas dissolvi ilin malrapide. Tiuj ĉi rokoj havas fendojn: la diaklazoj. Dum ĝi dissolvis la kalkon kreis reton da putoj, karstajputoj, galerioj. Kaj la eniĝinta akvo kuniĝis formante verajn subterajn fluojn. La muroj de la grotoj estas tegitaj de kelkaj sedimentoj. Ekzistas puraj formoj de kristalecaj sedimentoj. La stalaktitoj pendantaj de sub la plafonoj forminas tre malrapide: kvin centimetroj dum ok mil jaroj. La stalagmitoj formitaj^sur la planko leviĝas ĝis la renkontiĝo kun la stalaktitoj kaj formas per la kuniĝo verajn kolonojn tre belajn.

La vojo de tiuj akvofluoj povas esti bremsita de naturaj digoj kiuj ŝtuparforme kreas serion da lagetoj. Fine de sia subtera fluado la akvo eliras al la lumo. Per tempo, la fluo povas penetri pli profunden kreante novan rivereton pli sube. En la grotoj vivas insektoj, krustuloj, vermoj, rampuloj. Ankau en tiu natura rifuĝejo vivis la prahistoriaj homoj dum pluraj epokoj kaj lasis postsignojn de sia paŝo pentrante mirindajn freskojn sur la muroj. Kelkaj el ili ankoraŭ konserviĝas.

17

INTERNACIAJ KONGRESOJ KAJ KUNVENOJ

FERIADO EIM MALTO MEZE DE LA MEDITERANEO

Esperanto Societo (Malto) invitas vin al la Internada Turisma Semajno okaze de la 20-jara datreveno de ĝia fondiĝo, de la 1-a ĝis la 7-a de septembro 1981-a. La programo antaŭvidas kulturajn ekskursojn, i.a. al la famaj maltaj pratemploj, kaj al la ĉefurboj de Malto: Mdina la malnova, kaj Valletta, la nova ĉefurbo; prelegojn kaj filmojn pri la historio kaj literaturo de Malto; distrajn vesperojn k.t.p.

La kotizo por la tuta semajno estas 330 guldenoj inkluzivante tranoktojn, tri manĝojn ĉiutage, ekskursojn kaj la vojaĝon el la flughaveno haveno al la renkontejo kaj reen.

Mendu informojn kaj aliĝilon al: ESPERANTO SOCIETO (Malto)

«La Espero», New Street off Qormi Road St. Venera (Malta)

15-a INTERNACIA KONFERENCO DE I. L. E. I.

okazos en Godollo - Budapest (Hungarujo) de la 1 1 -a gis la 21 -a de Julio. Mendu tuj la aliĝilon al: ILEI Colegio Nacional. Cursos de Esperanto. CALLOSA DE SEGURA (Alicante).

IX RENKONTIĜO DE PORTUGALAJ ESPERANTISTOJ

De la 18-a ĝis la 21 -a de junio okazos en Faro (Portugalujo) la IX Renkontiĝo de Portugalaj Esperantistoj, en la Domo de la Distrikta Asembleo de Faro. Dum la renkontiĝo oni aranĝos kulturan vesperon kaj prelegojn, ekskurson al la ruinoj de Milreu, Estoi, Moncarapacho, Fuzeta kaj enfipigon al la insulo Armona.

Mendu aligilojn al la P. E. A. - Rúa Dr. Joao Couto, 6 1500 LISBOA (Portugalujo)

EKUMENA KONGRESO DE IKUE KAJ KELI

La Kongreso okazos de la 25-a de julio gis la 1 -a de augusto en la Konferencejo «De Bron» apud Zwolle en Nederlando

La adreso estas: «De Bron», Oude Oever 10, 7722 VE Dalfsen (Ov).

PORINFANA AMIKECA RENKONTIĜO-1 981 -a

Okazonta de la 31 -a de julio gis la 10-ade augusto en Balatonflired (Hungarujo). La temo kaj celo de tiu Renkontifo estas «krei internacian amikecon Ínter infanoj kiuj jam lernas Esperanton; montri al ne-esperantistoj ke la Internacia Lingvo estas perfekta ilo por kreskigi tian amikecon». ^

La partoprenontoj devas esti: Infanoj Ínter 8 kaj 13 jaragaj, kiuj deziras sincere plibonigi sian Esperanton kaj amikigi kun fremduloj; Helpantoj (junuloj pli ol 13jaraga¡ por helpi la infanojn); Gvidantoj (plenkreskuloj esperantistoj) kiuj estos pretaj helpi diversmaniere; au Denaskaj esperantistoj malpli ol 8 jaraĝaj kies patro patrino akompanos i lin . , _ , .

Petu informojn kaj aliĝilojn al: Erno CSISZAR - Kulich Gyula u. 25 V. 16, 8100 VARPALOTA (Hungario).

LABOR BRIGADO 81

La laborbrigado okazos en la vilaĝeto Ahtersbach (Germanujo), de la 28-a de junio gis la 1 1-a de julio. Temas pri malnova renovigenda bieno kiu apartenas al prívatuloj, kaj kiuj ofertas al ni senkostan restadon kontrau kunlaboro. Pli da informojn petu al: Eki Woite, An der Kirche 33. - D-6115 MUNSTER (FR Germanio).

18

ESPERANTLINGVA

ANTOLOGIO

DE LA MONDA POEZIO

- Ĉefverko de Kalocsay aperonta -

En oktobro de 1981 omage al la 90 a datreveno de la naskiĝo de Kálmán Kalocsay, eble la plej elstara tradukisto de la Internada Ligvo— en Budapesto aperos la granda poezia antologio TUTMONDA SO- NORO, kiu enhavos ĉiujn gis nun ne aperintajn poemtradukojn de la Budapeŝta grandulo

TUTMONDA SONORO enhavos 581 poemojn de 185 poetoj, verkin- taj en 30 lingvoj, dum entute kvarmil jaroj. Kalocsay travagis la tutan riĉan kampon de la monda poezio, elektls la plej belajn florojn de tiu kampo, kaj per la helpo de diverslingvaj esperantistoj li trans- plantis ti uj n plej belajn florojn en nian Esperantan bedon. Dum ĉ. 60 jaroj laboris super tiu granda verko, kiu aperos en du binditaj volumoj, entute sur c. 700 paĝoj.

Dum sia vagado li